top of page
Search

"มาลา" กับมาตราฐานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

Updated: Feb 13, 2020ECOCERT ตรารับรองสารธรรมชาติออร์แกนิกประเทศฝรั่งเศส

มีมาตรฐานเทียบเท่าและเป็นที่ยอมรับของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในผู้นำของตรารับรองมาตรฐานการใส่ใจธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ECOCERT นั้น ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวดมาก เริ่มตั้งแต่ การเพาะปลูก กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และจะต้องผ่านการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี วัตถุดิบที่ได้รับรองมาตรฐาน ECOCERT นั้นจะต้องมีถิ่นกำเนิดมาจากธรรมชาติและต้องมาจากฟาร์มออร์แกนิคเท่านั้น
USDA Organic ตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา

อยู่ภายใต้การบริหารและควบคุมของหน่วยงาน National Organic Program (NOP) ซึ่งเป็นส่วนนึงของ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ( U.S. Department of Agriculture) มาตรฐานของ USDA Organic เริ่มตั้งแต่พื้นที่ที่ใช้ปลูกวัตถุดิบจะต้องปลอดจากสารเคมี อย่างน้อย 3-5 ปี โดยต้องปลูกแบบวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) และผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานต่างประเทศ และทุกขั้นตอนของขบวนการผลิตวัตถุดิบจะต้องปลอดการใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด และเพื่อเป็นการยืนยันว่าวัตถุดิบที่ทางบริษัทฯ จะนำมาเพื่อผลิตสินค้าจะต้องได้รับมาตรฐานการรับรองถึงความเป็น “เกษตรอินทรีย์” (ORGANIC)


EU ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป
การแสดงตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรปที่ถูกต้อง จะต้องมีเลขรหัสหน่วยงานที่ทำการตรวจรับรองของสหภาพยุโรป ซึ่งระบุประเทศของหน่วยงานผู้ตรวจรับรองกำกับไว้ พร้อมกับระบุประเทศแหล่งที่มาของสินค้าอินทรีย์นั้นๆ ไว้ใต้ตรามาตรฐานด้วย  สหภาพยุโรปยังไม่อนุญาตให้ใช้คำว่า 100% Organic หรือ อินทรีย์ 100% บนฉลากสินค้าด้วย  ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่นที่สหภาพยุโรปยอมรับ ได้แก่ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (เฉพาะที่ผลิตในประเทศแคนาดา) และ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (เฉพาะที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา)


JAS ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุ่น (Japanese Agricultural Standard – Organic JAS mark)

กำกับดูแลของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – MAFF)  ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อื่นที่ประเทศแคนาดายอมรับ ได้แก่ ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แคนาดา (เฉพาะที่ผลิตในแคนาดา) เริ่ม 1 ม.ค. พ.ศ. 2558  โดยการแสดงตรามาตรฐานฯ ที่ยอมรับต้องแสดงคู่กับตรามาตรฐานฯ ของญี่ปุ่นเสมอ


170 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page